Proiecte europene

banner_proiecte_europene

Responsabil financiar, contabilitate, salarizare, expert contabil, auditor pentru proiecte cu finantare europeana: experienta acestor misiuni ne permite sa cunoastem toate aspectele relevante pentru o implementare cu succes din punct de vedere financiar-contabil.

Consultanta in implementarea Proiectelor Europene

Consultanta in implementarea proiectelor europene presupune realizarea acelor activitati in legatura cu managementul proiectului in vederea atingerii obiectivelor generale si specifice asumate prin contract in vederea implementarii cu succes a acestora si presupune:

 • Asistarea echipei de proiect desemnate de catre societate prin participarea impreuna cu expertii la implementarea tuturor activitatilor din proiect;
 • Planificarea proiectului (pe baza unei ierarhii de obligatii contractuale), pe baza identificarii datelor de transmitere si a livrabilelor;
 • Urmarirea progresului conform planului de proiect si raportarea referitoare la progresul proiectului conform planificarii acestuia;
 • Verificarea rezultatelor conform procedurii de asigurare a calitatii proiectului cu respectarea si incadrarea in bugetul proiectului;
 • Corectarea/Optimizarea activitatilor, precum si monitorizarea tuturor subcontractorilor implicati in proiect si urmarirea rapoartelor de activitate;
 • Asigurarea controlului schimbarilor aprobate in proiect, precum si monitorizarea riscurilor in scopul diminuarii abaterilor posibile;
 • Asistenta in elaborarea documentatiei de implementare a proiectului conform cerintelor contractului de finantare;
 • Redactarea cererilor de rambursare si a rapoartelor de progres, atat din punct de vedere cantitativ, cat si calitativ;
 • Mentinerea permanenta a legaturii cu finantatorul sau reprezentantul acestuia si urmarirea tuturor modificarilor aparute, inclusiv intarzieri in derularea proiectului;
 • Diseminarea informatiilor necesare tuturor celor implicati în proiect si informarea imediata in cazul depistarii unor cheltuieli neeligibile sau depasiri ale liniilor bugetare.

Expertii R&M Audit Contabilitate efectueaza si conduc multiple misiuni de consultant in managementul proiectelor europene, responsabil financiar, contabilitate si salarizare a proiectelor europene, expert contabil in cadrul proiectelor europene, precum si de auditare a acestora. De asemenea, manualul de politici si proceduri contabile aferent proiectelor europene reprezinta o cerinta obligatorie, iar experienta noastra in cadrul proiectelor europene (consultant implementare, responsabil financiar, contabil, expert contabil sau auditor) ne permite sa cunoastem toate aspectele relevante necesare unor implementari cu succes din punct de vedere financiar-contabil.

Cere aici o oferta personalizata de consultanta in implementarea proiectelor europene.

Responsabil Financiar Proiecte Europene

Cash flow-ul proiectelor realizate cu fonduri europene are un rol extrem de important, fiind considerat motorul proiectului. Un contabil bun va asigura rambursarea cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului si rambursarea finala, iar un expert contabil finalizeaza munca primului si a responsabilului financiar, prin revizuirea inregistrarilor contabile ale proiectului.

 • Responsabilul financiar va realiza urmatoarele:
 • Asigurarea procedurilor necesare implementarii proiectului, realizarea rapoartelor financiare, efectuarea la timp a platilor;
 • Coordonarea activitatilor in ceea ce priveste organizarea procedurilor de achizitie si derularea ulterioara a contractelor semnate cu furnizorii selectati;
 • Coordonarea si monitorizarea organizarii procedurilor de achizitii si derularii contractelor de achizitii, de la momentul deschiderii procedurii si pana la inchiderea contractului atribuit;
 • Coordonarea si monitorizarea intocmirii cererilor de rambursare catre finantator, asistat de contractorul care va furniza servicii de management de implementare al proiectului;
 • Asigurarea gestionarii conturilor bancare deschise pentru operarea tranzactiilor financiare legate de implementarea proiectului;
 • Asigurarea si asumarea raspunderii pentru buna desfasurare a activitatilor financiar contabile si intocmirea documentelor specifice pentru efectuarea decontarilor si a rambursarilor cu firmele contractante si cu Autoritatea contractanta si OI;
 • Verificarea eligibilitatii cheltuielilor trimise spre decontare si stampilarea pentru Bun de plata;
 • Propunerea de solutii de corectie in cazul sesizarii unor disfunctionalitati in derularea proiectului din punct de vedere financiar;
 • Arhivarea - asigurarea organizarii documentatiei si a fisierelor informatice intr-o maniera care sa permita pastrarea lor pe o perioada de cinci ani dupa inchiderea oficiala a POSCCE si accesarea de catre organismele abilitate sa verifice sau sa realizeze auditul implementarii proiectului;
 • Urmarirea derularii platilor aferente contractelor de achizitii conform clauzelor contractuale, in conformitate cu bugetul proiectului.

Expertii R&M Audit Contabilitate efectueaza si conduc multiple misiuni de consultant in managementul proiectelor europene, responsabil financiar, contabilitate si salarizare a proiectelor europene, expert contabil in cadrul proiectelor europene, precum si de auditare a acestora. De asemenea, manualul de politici si proceduri contabile aferent proiectelor europene reprezinta o cerinta obligatorie, iar experienta noastra in cadrul proiectelor europene (consultant implementare, responsabil financiar, contabil, expert contabil sau auditor) ne permite sa cunoastem toate aspectele relevante necesare unor implementari cu succes din punct de vedere financiar-contabil.

Cere aici o oferta personalizata de audit proiecte europene.

Contabilitatea Proiectelor Europene – contabilitatea partenerilor in proiect

Contabilitatea proiectelor europene presupune intelegerea modului de alocare a sumelor si a cadrului legal care sta la baza incadrarii unei cheltuieli ca fiind cheltuiala eligibila in proiect, asigurandu-se regulile generale de eligibilitate.

Contabilitatea proiectelor realizate cu fonduri europene are un rol extrem de important atat in acordarea, cat si in recuperarea prefinantarii proiectelor. Un contabil bun va asigura rambursarea cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului si rambursarea finala, iar un expert contabil finalizeaza munca efectuata de catre contabil si de catre responsabilul financiar prin revizuirea inregistrarilor contabile ale proiectului.

Contabilitatea proiectelor europene presupune:

 • Realizarea balantei proiectului si corelarea balantei analitice a proiectului cu cererea de rambursare.

Contabilitatea propriu-zisa a proiectului, in special pentru partenerii in proiect:

 • Realizarea contabilitatii analitice a proiectului, asigurand transparenta inregistrarilor si identificarea usoara a tuturor veniturilor si cheltuielilor proiectului;
 • Inregistrarea contractului de finantare, prefinantarii, a sumelor solicitate la rambursare de parteneri, a prefinantarilor platite catre acestia, precum si a sumelor platite furnizorilor;
 • Pregatirea si aprobarea unui set de politici si proceduri contabile ce vor fi utilizate in implementare.
 • Resurse umane & Salarizare: asigurarea inregistrarii corecte a nivelului orar de salarizare a personalului pentru a se incadra in tarifele orare maximale, fara a depasi nivelul orar aprobat prin contractul de finantare.

Perioada de referinta: contabilitatea proiectului trebuie sa asigure verificarea reconcilierilor perioadelor de sfarsit si de inceput, pentru a se asigura ca nu exista documente decontate de mai multe ori sau in afara perioadei de referinta.

 • Cererea de rambursare si documentele suport: contabilitatea proiectelor europene implica realizarea cererii de rambursare, iar sumele solicitate la rambursare trebuie sa fie exacte, reale, eligibile si legal solicitate.

Realizarea manualului general de politici si proceduri contabile specific proiectului.

Expertii R&M Audit Contabilitate efectueaza si conduc multiple misiuni de consultant in managementul proiectelor europene, responsabil financiar, contabilitate si salarizare a proiectelor europene, expert contabil in cadrul proiectelor europene, precum si de auditare a acestora. De asemenea, manualul de politici si proceduri contabile aferent proiectelor europene reprezinta o cerinta obligatorie, iar experienta noastra in cadrul proiectelor europene (consultant implementare, responsabil financiar, contabil, expert contabil sau auditor) ne permite sa cunoastem toate aspectele relevante necesare unor implementari cu succes din punct de vedere financiar-contabil.

Cere aici o oferta personalizata de contabilitate proiecte europene.

Expertiza Contabila a Proiectelor Europene

Contabilitatea proiectelor realizate cu fonduri europene are un rol extrem de important atat in acordarea, cat si in recuperarea prefinantarii proiectelor. Un contabil bun va asigura rambursarea cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului si rambursarea finala, iar un expert contabil finalizeaza munca ce revine contabilului si a responsabilului financiar prin revizuirea inregistrarilor contabile ale proiectului.

In cadrul Proiectelor Europene, functia Expertului Contabil poate fi ocupata de orice persoana fizica sau juridica inscrisa in Registrul expertilor contabili activi intocmit de CECCAR, respectiv Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, inregistrata fiscal in Romania si care detine viza de membru activ al CECCAR pe anul respectiv.

Expertul contabil elaboreaza procedurile financiar-contabile specifice, respectiv:

 • Expertul contabil indruma si consiliaza beneficiarul privind: tinerea evidentei contabile analitice a Proiectului, utilizarea de conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operatiunilor referitoare la implementarea Proiectului, inclusiv in cadrul parteneriatului, in conformitate cu dispozitiile legale;
 • Expertul contabil va semna si data documentele contabile suport aferente operatiunilor din cadrul proiectului in conditiile legii;
 • Expertii contabili vor elibera o atestare in conformitate cu Standardul profesional Nr. 22. Misiunea de examinare a contabilitatii, intocmirea si prezentarea situatiilor financiare – ghid de aplicare, emis de CECCAR editia a III-a revizuita 2008, referitoare la regularitatea si sinceritatea operatiunilor efectuate si vor semna documentele suport care insotesc fiecare cerere de rambursare intermediara/finala;
 • Fiecare cerere de rambursare intermediara sau finala transmisa de catre Achizitor va fi insotita si de o declaratie pe propria raspundere a expertului contabil din care sa rezulte ca are calitatea de expert contabil recunoscut de CECCAR;

Expertii R&M Audit Contabilitate efectueaza si conduc multiple misiuni de consultant in managementul proiectelor europene, responsabil financiar, contabilitate si salarizare a proiectelor europene, expert contabil in cadrul proiectelor europene, precum si de auditare a acestora. De asemenea, manualul de politici si proceduri contabile aferent proiectelor europene reprezinta o cerinta obligatorie, iar experienta noastra in cadrul proiectelor europene (consultant implementare, responsabil financiar, contabil, expert contabil sau auditor) ne permite sa cunoastem toate aspectele relevante necesare unor implementari cu succes din punct de vedere financiar-contabil.

Cere aici o oferta personalizata de audit proiecte europene.

Auditarea Proiectelor Europene

Auditorul independent trebuie sa se asigure asupra corectitudinii cheltuielilor eligibile reflectate in contabilitatea proiectului, precum si asupra semnarii, stampilarii si datarii documentelor financiar contabile suport de catre expertul contabil in vederea depunerii cererii de rambursare.

Auditarea proiectelor europene este o cerinta aproape permanent prezenta in contractele de finantare, odata cu depunerea cererilor de rambursare, beneficiarii trebuie sa prezinte si raportul auditorului. Astfel, auditarea proiectelor europene trebuie luata in calcul in managementul fiecarui proiect inca de la scrierea acestuia.

Expertii R&M Audit Contabilitate efectueaza si conduc multiple misiuni de consultant in managementul proiectelor europene, responsabil financiar, contabilitate si salarizare a proiectelor europene, expert contabil in cadrul proiectelor europene, precum si de auditare a acestora. De asemenea, manualul de politici si proceduri contabile aferent proiectelor europene reprezinta o cerinta obligatorie, iar experienta noastra in cadrul proiectelor europene (consultant implementare, responsabil financiar, contabil, expert contabil sau auditor) ne permite sa cunoastem toate aspectele relevante necesare unor implementari cu succes din punct de vedere financiar-contabil.

Cere aici o oferta personalizata de audit proiecte europene.