Modificarea din oficiu a vectorului fiscal cu privire la TVA

In Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul preşedintelui ANAF privind modificarea din oficiu a vectorului fiscal cu privire la TVA carese aplică in situatiile precizate mai jos.

A. Inregistrarea din oficiu in scopuri de TVA se aplica:

- persoanelor impozabile care sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA

- persoanelor impozabile dacă au disparut situaţiile care au condus la anularea înregistrării în scopuri TVA

Înregistrarea din oficiu în scopuri de TVA a unei persoane impozabile este valabilă începând cu data reactivării contribuabilului prin decizie a organului fiscal competent, în cazul contribuabililor declaraţi inactivi sau  data înregistrării în registrul comerţului a menţiunii privind reluarea activităţii sau cu data comunicării deciziei privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, pentru alte cazuri.

După înregistrarea din oficiu în scopuri de TVA, organul fiscal va înscrie persoana impozabila în Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

B. Anularea din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA se aplica:

- persoanelor impozabile declarate inactive

- persoanelor impozabile aflate în inactivitate temporară

- în cazul în care asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau fapte prevăzute in OG nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

- persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este luna calendaristică şi care nu au depus niciun decont de taxă pentru 6 luni consecutive sau pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au depus niciun decont de taxă pentru două trimestre calendaristice;

- dacă în deconturile de taxă pe 6 luni consecutive (pentru persoanele care au ca perioadă fiscală luna calendaristică) sau pentru două trimestre calendaristice consecutive (pentru persoanele care au ca perioadă fiscală trimestrul calendaristic) nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii

- pentru anularea înregistrării pentru achiziţii intracomunitare în scopuri de TVA când persoana respectivă se înregistrează în scopuri de TVA;

- pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA a contribuabililori care nu erau obligati să solicite înregistrarea sau nu aveau dreptul să solicite înregistrarea în scopuri de TVA

După anularea din oficiu  a înregistrării în scopuri de TVA organul fiscal va înscrie persoana impozabila în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA  a fost anulată şi aplică procedura de radiere din oficiu din Registrul operatorilor intracomunitari şi/sau din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.

Anularea din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA a contribuabililor intra in vigoare:

-  de la data declarării ca inactivi

- de la data înscrierii menţiunii privind inactivitatea temporară în registrul comerţului;

- de la data comunicării deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA de către organul fiscal, daca asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

- din prima zi a lunii următoare celui de-al şaselea decont de TVA (pentru perioada fiscală luna calendaristică) sau din prima zi a lunii următoare celui de-al doilea decont de TVA (daca perioada fiscală este trimestrul) in cazurile precizate mai sus

- din prima zi a lunii următoare celui de-al şaselea decont de TVA (cand perioada fiscală este luna calendaristică) sau din prima zi a lunii următoare celui de-al doilea decont de TVA (daca perioada fiscală este trimestrul), dacă în deconturile de TVA nu au cuprins achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/servicii realizate in perioadele de raportare.