S-a aprobat Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2013

Potrivit actului normativ, au obligaţia depunerii raportărilor contabile la 30 iunie 2013 operatorii economici cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei, precum si operatorii economici cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei. De asemenea, actul normativ se plica entităţilor care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care verifică încadrarea în criteriul anterior pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale (a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiu financiar precedent), precum si subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European.

Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2013 conform noului act normativ, încadrarea în criteriu se realizeaza pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent (a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar precedent).

Operatoriii economici pot depune raportările contabile în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www. e-guvernare.ro.

Raportările contabile trebuie sa cuprinda Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cod 10, Contul de profit şi pierdere sau Situaţia veniturilor şi cheltuielilor, după caz, cod 20 si Date informative, cod 30.

Nu au obligaţia depunerii acestor raportarioperatorii economici infiintati in cursul anului 2013 sau care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2013, cei care în tot semestrul I 2013 s-au aflat în inactivitate temporara si nici persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii.

Raportările contabile la 30 iunie 2013 trebuie depuse pana la 16 august 2013.

Nota: Instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică, care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară etc vor depune raportări contabile la 30 iunie 2013 în formatul şi în termenele prevăzute de reglementările emise de Banca Naţională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru domeniul asigurare, asigurare-reasigurare şi reasigurare, pentru domeniul pensiilor private şi pentru domeniul pieţei de capital.