Monthly Archives: noiembrie 2013

Modificarea Codului Fiscal- continuare

Impozitul pe construcţii Datorează impozit pe construcţii: persoanele juridice române sau cu sediul social in Romania (cu excepţia instituţiilor publice, institutelor naţionale de ercetare - dezvoltare şi a persoanelor juridice fără scop patrimonial), persoanele juridice străine care au un sediu permanent în România In cazul operaţiunilor de leasing financiar, impozitul este platit de utilizatorul construcţiei, iar în cazul operaţiunilor de leasing operaţional - de catre locator. Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 1,5% la valoarea contabilă a construcţiilor din înregistrările contabile de la data de 31 decembrie a anului anterior, cu unele...
Read more

TVA
  • Atunci când locatorul asigură el însuși bunul care face obiectul unui contract de leasing și refacturează locatarului, costul asigurării nu se include in baza de impozitare a TVA.
  • Modificari privind ajustarea bazei de impozitare și a TVA: în cazul desființării contractelor pentru livrări de bunuri / prestări de servicii, precum și in cazurile în care persoanele impozabile sunt obligate la ajustarea TVA . Sunt exceptate de la ajustarea TVA deductibilă bunurile de capital a caror achiziție face obiectul limitării la 50% a dreptul ui de deducere pentru taxa aferentă cumpărării, achiziţiei...
Read more

Modificarile ale Codului Fiscal – continuare

Cele mai importante modificarile ale Codului Fiscal privind impozitul pe venit: 1. Impozitarea veniturilor microîntreprinderilor Firmele care realizeaza activităţi în domeniul consultanţei şi managementului, dar au si alte venituri decât cele din consultanţă şi management în proporţie de peste 80% din veniturile totale, aplică sistemul microîntreprinderilor de impozit de 3% pe venit. Dacă într-un an fiscal ponderea veniturilor din consultanţă şi management în veniturile totale trece de 20%, atunci microîntreprinderea devine plătitoare de impozit pe profit. 2. Impozitarea veniturilor obţinute de persoane fizice nerezidente care desfăşoară activităţi dependente în Romania La stabilirea bazei de...
Read more

Modificarea Codului Fiscal- cele mai importante prevederi privind impozitul pe profit dupa 1 ianuarie 2014

Anumite venituri specifice societăţilor de tip holding nu se impoziteaza: veniturile din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română sau străină, precum si cele provenite  din lichidarea unei alte persoane juridice române / străine; dividendele primite de la o persoană juridică străină dintr-un stat terţ (non-UE), în anumite condiţii devin neimpozabile. Noile reglementari prevad posibilitatea  de  a  alege  un  an fiscal diferit de anul calendaristic: astfel, contribuabilii care au un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic pot alege ca anul fiscal să corespundă celui financiar. De asemenea, pentru dividendele...
Read more